SƠN TÀU BIỂN

Hoạt động trên môi trường nước, nồng độ muối cao, tính axit nhiều, có nhiều sinh vật gây hại như hà, trùng … gây ra sự hư hại ăn mòn cho con tàu. Các lớp sơn chính là giải pháp hoàn hảo để ngăn chặn các tác động xấu này.

104,7201,995,400
105,6002,013,000
95,7001,815,000
95,7001,815,000
110,0002,101,000
113,0802,162,600
111,8702,138,400
93,9401,779,800
88,8801,678,600
97,9001,859,000
101,2001,925,000
93,2801,766,600
90,8601,718,200
160,9303,119,600
160,9303,119,600
167,7503,256,000
153,7802,976,600
160,9303,119,600
173,2503,366,000
166,4303,229,600
163,5703,172,400
160,9303,119,600
167,8603,258,200
170,8303,317,600
169,2903,286,800
151,3602,928,200
161,5903,132,800
158,7303,075,600
159,5003,091,000
159,3903,088,800
165,0003,201,000
188,6503,674,000
134,7502,596,000
149,7102,895,200
117,1502,244,000
411,9508,140,000
179,1903,484,800
165,9903,220,800
165,9903,220,800
187,1103,643,200
206,1404,023,800
176,5503,432,000
167,3103,247,200
165,9903,220,800